طبقات و اندازه عذابهای دوزخ

رسول خدا فرمودند:

(( ازمیان دوزخیان کسی که متحمل کمترین عذاب میشود.....ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |

تاریکی و آتش دوزخ

رسول خدا فرمودند:(( تا هزار سال در دوزخ آتش برافروختند تا آنجائیکه سرخ شد،

آنگاه تا هزار سال دیگر آتش را شعله ور ساختند تاآنجائیکه سفید گردید.پس از آن...ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |

ترس از قبر

حضرت ابو سعید خدری میفرمایند:(( یکبار آنحضرت(ص)به مسجد تشریف

 آوردند در حالیکه بعضی از مردم قه قه می خندیدند ))آنحضرت فرمودند:ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |

  داستان گنجشک

مدتها بود كه گنجشک با خدا هیچ سخنی نمی گفت...فرشتگان سراغش

را از خدا گرفتند،وخدا هربار........

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |
داستان درخت

درختی که شاخ وبرگ زیادی داشت،برگهایش را اذیت می کرد ومی گفت شما

زندگیتان را مدیون من هستید واگر ..........تاريخ : | | نویسنده : مرشد |
داستان ایدز

آرتور اَش،قهرمان تنیس ویمبلدون،هنگام عمل قلب در سال1983به علت دریافت

خون آلوده به ویروس اچ ای وی،به بیماری ایدز مبتلا شد.زمانی که.......ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |
داستان زنِ فقیر

زنی بالباس های کهنه ومندرس ونگاهی مغموم وارد خواربارفروشی محله شد

وباخجالت به صاحب مغازه گفت که شوهرش .........
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |
دو برادر درمزرعه

دوبرادر درکنار هم درمزرعه خانوادگی کارمی کردند.یکی از آنها ازدواج کرده بود

وخانواده ای بزرگ داشت اما برادر دیگر .........ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |
داستان یک نجار

نجار پیری بود که می خواست بازنشسته شود او به کارفرمایش گفت:که می خواهد

ساختن خانه رارها کند واززندگی بی دغدغه درکنار..........ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |

  داستان دوبرادر

سال های سال بود كه دو برادر در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود با

هم زندگی میکردند. یک روز به خاطر یک سوء تفاهم کوچک،.......
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : مرشد |